fbpx

Privacy Policy

1. Algemeen

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Ollin BVBA. Ollin BVBA doet er alles aan om de gegevens te beschermen en te handelen in overeenstemming met de rechten van de betrokkene en de privacywetten. Lees deze verklaring zorgvuldig door. Het geeft belangrijke informatie over hoe Ollin BVBA persoonsgegevens gebruikt en licht de privacyrechten van de betrokkene toe.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), de Belgische wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

2. Identificatie en contactgegevens van de verwerker

Naam onderneming: Ollin BVBA
Commerciële naam/namen: YUNO
Adres: A. Stocletlaan 214 – 2570 Duffel– België
KBO: BE0830.175.686
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)59/41.25.61

Hierna genoemd “Ollin BVBA”.

3. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten, klanten en gebruikers van alle website(s), applicaties en diensten van Ollin BVBA, hierna genoemd “de betrokkene”.

4. Verzamelde gegevens, doeleinden en rechtsgronden

4.1        Gegevens bestelling

Deze gegevens worden gebruikt om het mogelijk te maken om bestellingen te verwerken en om de overeenkomsten tussen Ollin BVBA en de betrokkene te kunnen uitvoeren. Verder worden deze gegevens gebruikt om de wettelijke verplichtingen na te leven en om productondersteuning te kunnen bieden. Ook kunnen deze gegevens na toestemming gebruikt worden voor het verzenden van marketing en persoonlijke reclame (gerechtvaardigd belang). Deze gegevens omvatten:

 • Naam
 • Bedrijf
 • Adres
 • Land
 • E-mail
 • Telefoon
 • Taal

4.2        Gegevens Slaapprofiel

Deze gegevens worden gebruikt om een slaapprofiel te vormen van de betrokkene via de wizard/digitale meting op de website of in de applicaties, en op die manier een productadvies te geven. Dit productadvies kan per e-mail verstuurd worden naar de betrokkene. Deze gegevens omvatten:

 • Naam
 • E-mail
 • IP
 • Taal
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Lengte
 • Gewicht
 • Breedte van schouders, taille en heupen
 • Slaaphouding
 • Huidige matrasbodem

4.3        Contactgegevens

Deze gegevens worden verzameld wanneer gebruik wordt gemaakt van één van de contactformulieren of inschrijvingsformulieren op de websites, of wanneer de betrokkene contact opneemt via een van de contactmethodes zoals e-mail, chat, of vergelijkbare methodes. Deze gegevens worden gebruikt om de betrokkene ondersteuning te kunnen bieden of op zijn bericht te kunnen antwoorden.  Deze gegevens omvatten:

 • Naam
 • Adres
 • Land
 • E-mail
 • Telefoon
 • Bericht
 • Onderwerp
 • Bijlagen
 • IP

4.4        Historische gegevens

Deze gegevens worden gebruikt om gericht productadvies te kunnen bieden op basis van eerdere bestellingen & slaapprofielen en om anonieme statistieken te kunnen maken. Verder worden deze gegevens gebruikt om de wettelijke verplichtingen na te leven en om de betrokkene ondersteuning te kunnen bieden. Deze gegevens omvatten:

 • Orderhistoriek met details van iedere bestelling (datum, producten, verzendgegevens, betaalgegevens, …)
 • Klantenwaarderingen
 • Productwaarderingen
 • Slaapprofielen

5. Overmaken aan derden

Ollin BVBA verkoopt of deelt geen gegevens met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of overeenkomsten. In dat geval zullen de gegevens van de betrokkene worden gedeeld met een partner van Ollin BVBA. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij met een transporteur die de gegevens van de betrokkene nodig heeft om de bestelling te kunnen leveren. Waar mogelijk wordt de data geanonimiseerd en wordt enkel de hoogst nodige data doorgegeven.

Ollin BVBA garandeert dat iedere ontvanger van gegevens de nodige technische en organisatorische maatregelen zal nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Ollin BVBA sluit met iedere partner een verwerkingsovereenkomst af.

Iedere partner waarmee Ollin BVBA samenwerkt is gevestigd in de Europese Unie, en voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”) OF is gevestigd in Amerika en staat op de Amerikaanse Privacy Shield list (https://www.privacyshield.gov/list) en hanteert dus een even hoge standaard inzake bescherming van privacy als in Europa.

6. Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Andere gegevens die niet meer gebruikt worden zullen waar mogelijk binnen een periode van 4 jaar geanonimiseerd of verwijderd worden.

7. Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene kan altijd onderstaande rechten uitoefenen. De betrokkene oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkomen of opsporen) en de belangen van Ollin BVBA (bv. behoud van wettelijk privilege). De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door contact met Ollin BVBA op te nemen via de gegevens vermeld in artikel 2 van deze privacyverklaring. Oefent de betrokkene deze rechten uit, dan zal Ollin BVBA binnen één maand nagaan of de betrokkene hier recht op heeft en de nodige acties ondernemen. Mogelijk vraagt Ollin BVBA de betrokkene om extra gegevens om zijn identiteit te bevestigen.

7.1        Recht van inzage (art. 15 GDPR)

De betrokkene kan op elk ogenblik informatie vragen over de gegevens die Ollin BVBA over de betrokkene bezit. Deze informatie omvat de door Ollin BVBA verwerkte gegevenscategorieën, de doeleinden & rechtsgronden waarvoor ze worden verwerkt, de bron van de gegevens indien ze niet rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie Ollin BVBA de gegevens heeft doorgegeven. De betrokkene kan van Ollin BVBA een gratis kopie krijgen van zijn gegevens die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

7.2        Recht op rectificatie (art. 16 GDPR)

De betrokkene kan vragen dat Ollin BVBA zijn gegevens verbetert. Ollin BVBA zal de gepaste maatregelen treffen om, op basis van de meest recente informatie waarover Ollin BVBA beschikt, de correctheid, volledigheid en relevantie van de gegevens die Ollin BVBA heeft te garanderen.

7.3        Recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR)

De betrokkene kan vragen dat Ollin BVBA zijn gegevens wist, indien de wet dit vereist. In overeenstemming met art. 17 van de GDPR zou dit het geval kunnen zijn wanneer:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene zijn toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
 • De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, of indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing.
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Voor zover verwerking niet nodig is:

 • Voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting.
 • Vooral met betrekking tot de bij wet vereiste retentieperiodes.
 • Voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

7.4        Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)

De betrokkene kan vragen dat Ollin BVBA de verwerking van zijn gegevens beperkt indien:

 • De betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
 • Ollin BVBA zijn gegevens niet meer nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of bewijzen van een rechtsvordering.
 • De betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde belangen van Ollin BVBA zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

7.5        Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR)

Indien technisch haalbaar zullen de gegevens van de betrokkene op zijn vraag worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij. Dit recht is voor de betrokkene beschikbaar voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op zijn toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; en enkel voor de persoonsgegevens die de betrokkene aan Ollin BVBA heeft bezorgd. In plaats van een kopie te ontvangen van zijn gegevens, kan de betrokkene ook vragen dat Ollin BVBA de gegevens rechtstreeks doorgeeft aan een andere, door de betrokkene opgegeven verwerker.

7.6        Recht van bezwaar (art. 21 GDPR)

De betrokkene kan om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevensverwerking betrekking heeft op zijn toestemming of op onze legitieme belangen of op die van derden. In dat geval zal Ollin BVBA stoppen met de verwerking van de gegevens. Dit laatste is niet van toepassing indien Ollin BVBA dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene of indien Ollin BVBA zijn gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

8. Direct marketing en mailing

Ollin BVBA gebruikt de vergaarde gegevens mogelijk voor direct marketing zoals nieuwsbrieven en commerciële mailings op maat van de betrokkene (per post of per e-mail), na de expliciete toestemming van de betrokkene. De betrokkene kan Ollin BVBA op iedere moment vragen om zijn gegevens niet meer te gebruiken voor direct marketing door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken of door met Ollin BVBA contact op te nemen via de gegevens vermeld in artikel 2 van deze privacyverklaring.

Ollin BVBA gebruikt de vergaarde gegevens mogelijk ook voor zogenaamde “servicemails” dit zijn e-mails of berichten die nodig zijn om de betrokkene op de hoogte te stellen van belangrijke informatie omtrent de uitvoering van de overeenkomst. Deze bevatten onder meer:

 • Informatie over zijn lopende bestelling of levering
 • Facturen en betaalbewijzen
 • Afspraakverzoeken en bevestigingen
 • Communicatie in verband met garantie en herstellingen
 • Meldingen in verband met zijn account op de website of in applicaties

Voor dit soort communicatie kan de betrokkene niet verzoeken om zijn gegevens niet langer te gebruiken voor dit doeleinde gezien hiermee de uitvoering van de overeenkomst door Ollin BVBA in het gedrang komt.

9. Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee de betrokkene de website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar het hierna over “cookies” gaat worden daar ook vergelijkbare technieken mee bedoeld.

Wanneer de betrokkene gebruik maakt van de websites of applicaties, gaat de betrokkene ermee akkoord dat Ollin BVBA deze cookies op zijn toestel kan plaatsen. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zodanig ingesteld worden dat ze dit niet doen of dat ze de gebruiker waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Als de betrokkene cookies wenst uit te schakelen, kan de betrokkene de handleiding van de browser raadplegen om te weten te komen hoe hij dit doet. Wanneer de betrokkene cookies uitschakelt, is het mogelijk dat hij niet langer toegang heeft tot bepaalde functies op de website. De betrokkene kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn toestel.

Ollin BVBA maakt gebruik van volgende soorten cookies:

9.1        Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om de betrokkene in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website of applicaties niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om zijn surfgeschiedenis te onthouden.

9.2        Functionele cookies

Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die de betrokkene op de site maakt (zoals bijvoorbeeld zijn taalinstelling) zodat de betrokkene een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen wordt anoniem bewaard.

9.3        Analytische cookies

Via de websites of applicaties wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, in het kader van de Google Analytics service. Google Analytics is geregistreerd op de Amerikaanse Privacy Shield list en hanteert dus een even hoge standaard inzake bescherming van privacy als in Europa.
Ollin BVBA gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee is Ollin BVBA in de mogelijkheid om de dienstverlening en producten te verbeteren.

10. Bescherming van gegevens

Ollin BVBA gebruikt een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te helpen beschermen en behouden.

Ollin BVBA doet er samen met zijn dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om de gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Ollin BVBA maakt gebruik van onder meer volgende veiligheidsmaatregelen:

 • Er zijn interne afspraken & reglementen met betrekking tot de toegang van gegevens. Er wordt enkel toegang verkregen tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 • Overdracht & opslag van verzamelde digitale gegevens gebeurt altijd versleuteld.
 • Iedere toegang tot digitale gegevens wordt gelogd.
 • Alle websites & applicaties zijn voorzien van SSL certificaten.
 • Alle IT systemen zijn voorzien van virus/malware beveiliging en de laatste updates & patches.
 • Alle netwerken zijn voorzien van firewalls & andere actieve beschermingen om toegang door onbevoegden te vermijden
 • Er zijn fysieke voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot gegevens te vermijden.

11. Vaststelling en melding ongeoorloofde toegang

Wanneer Ollin BVBA vaststelt dat onbevoegden toegang hebben gehad tot persoonsgegevens, dan zal er binnen 72 uren na de vaststelling en analyse door een expert hiervan melding gemaakt worden aan de bevoegde instanties en aan de betrokkene.

12. Klacht

Wanneer de betrokkene oordeelt dat zijn gegevens niet verwerkt worden conform deze privacyverklaring, dan kan hij contact opnemen met Ollin BVBA via de gegevens vermeld in artikel 2 van deze privacyverklaring.

De betrokkene beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ([email protected]).