fbpx

Algemene voorwaarden

1. Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke door OLLIN (incl. agenten en vertegenwoordigers) aanvaarde afwijkingen, van toepassing op alle overeenkomsten (offertes, bestelbonnen, facturen) gesloten door OLLIN bvba, met zetel houdende te Berchem, Berchemstadionstraat 76 bus 6 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0830 175 686 en RPR te Antwerpen.

Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de klant. De toepassing van deze voorwaarden is voor OLLIN bvba een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Offertes en bestellingen

a) Alle prijzen zijn inclusief BTW
b) De voorwaarden en prijzen in deze bestelbon blijven geldig tot een jaar na ondertekening tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelbon.
c) De aard van de YUNO producten bepaalt of de bestelling al dan niet onderhevig is aan het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geldt enkel bij online verkoop en beursverkoop, niet bij winkelverkoop.

  • Voor Matrassen en bedlinnen op maat (dekbedden, dekbedovertrekken, lakens, …) – is vanwege zijn aard (de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument en zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd) wettelijk niet onderhevig aan het herroepingsrecht (Art. VI.53 §3) . Indien de klant toch een annulering van aankoop doet,

i . Voorafgaand aan het in productie nemen (binnen 7 dagen na verkoop), zal de klant een schadevergoeding van 50% van de totale aankoopsom aan OLLIN verschuldigd zijn.
ii. Na het in productie nemen (vanaf 7 dagen na verkoop), zal de klant steeds gehouden zijn tot het betalen van de volledige aankoopsom.

  • Voor hoofd- ,nek- en/of sierkussens – is wel onderhevig aan het herroepingsrecht (Art. VI.45 WER). Zie ook ‘herroepingsrecht’ op onze website.

d) De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van een geschrift of bestelbon door beide partijen. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door de verkoper. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten. Bij online verkoop, komt de overeenkomst maar tot stand nadat de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en kennis heeft genomen van de privacy policy.

3. Klanten identificatie

OLLIN bvba biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen telefonisch, per mail of via de webshop van Yuno te plaatsen.
Bij het plaatsen van een bestelling bij OLLIN bvba dient de klant zichzelf te identificeren, en wordt de klant door OLLIN bvba geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door OLLIN bvba wordt verstrekt en die bestaat uit een combinatie van klantnaam, adres, telefoonnummer en pincode. Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende bestelbon. Alle informatie evenals de persoonsgebonden gegevens die ons via deze website worden bezorgd, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Elke cliënt wordt voorafgaand aan de mededeling van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de wijze waarop deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door. OLLIN bvba is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn. De raadpleging, bewaring, vraag tot wijziging evenals het recht vergeten te worden wordt geregeld in onze privacy policy.
OLLIN bvba is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een klant. OLLIN bvba is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn Klantidentificatie.

4. Leveringsvoorwaarden

a) Onverminderd het recht van OLLIN bvba de levertermijn éénmaal te verlengen zoals hierna bepaald, is de leveringstermijn, aangegeven op de bestelbon, bindend tenzij in alle gevallen dat OLLIN bvba overmacht kan aantonen. Wanneer OLLIN bvba deze leveringsdatum of -termijn niet kan naleven, meldt hij dit onmiddellijk aan de koper per brief of een door de klant aangegeven mailadres. De verkoper kan in deze brief een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet langer kan zijn dan 25% van de initieel overeengekomen termijn. Uitgezonderd in geval van overmacht, kan de koper bij overschrijding van deze nieuwe termijn het contract ontbinden per aangetekende brief, zonder ingebrekestelling vooraf en onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk gelopen schade.

b) Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

c) Goederen blijven de eigendom van de OLLIN bvba tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door de OLLIN bvba worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering

d) De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de OLLIN bvba op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de OLLIN bvba te vergoeden.

5. Aanvaarding en verhaal

a) De inbezitname zonder voorbehoud van de goederen en/of de diensten geldt als aanvaarding ervan voor wat de zichtbare gebreken en conformiteit betreft.

b) Enkel klachten voor zichtbare of verborgen gebreken die per aangetekend schrijven worden ingediend binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen, en die zeer gedetailleerd en precies worden omschreven, kunnen in aanmerking genomen worden.

c) Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder toestemming van OLLIN bvba of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van OLLIN bvba. Ook ingeval van laattijdige betaling of weigering van betaling, vervalt elk verhaal.

d) Ingeval van een gebrekkige levering kan OLLIN bvba naar eigen keuze ofwel de goederen binnen een normale termijn herstellen of vervangen, ofwel de goederen terugbetalen aan gefactureerde prijs

e) Indien de termijn van 7 dagen na ontvangst name van de goederen is verstreken en de klant kan zich niet op de waarborg bepaald in artikel 6 kan beroepen, staat OLLIN bvba enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de OLLIN bvba de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt OLLIN bvba uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

6. Waarborg

Op al de YUNO producten is de wettelijke garantie van toepassing.

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Mochten er onverhoopt toch materiaal-of fabricagefouten vastgesteld worden, dan biedt YUNO een extra garantie van

  • 100 maanden op matrassen.

a) Tot en met 24 maanden na de factuurdatum zijn de kosten van vervanging 100% voor rekening van YUNO.

b) Vanaf 25 en tot 100 maanden na factuurdatum geldt een afschrijvingsregime van 1/100 deel van het oorspronkelijke factuurbedrag per maand te rekenen vanaf de factuurdatum. Per begonnen maand wordt er afgeschreven. De klant die een gebrek vaststelt dient dit gebrek binnen de 8 (acht) dagen na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan OLLIN BVBA te melden per aangetekend schrijven. De garantie is slechts inroepbaar indien de afleverbon of factuur kan worden voorgelegd en geldt slechts voor zover de goederen in het kader van hun normaal gebruik als een goed huisvader en volgens de instructies van OLLIN bvba werden gebruikt. OLLIN bvba behoudt zich het recht voor om de goederen te inspecteren m.b.t. de verleende waarborg. De waarborg impliceert een commerciële tegemoetkoming gelijk aan de restwaarde van het aangekochte product zoals bepaald in de afschrijvingstabel. Deze waarborg geldt enkel bij de aankoop van een nieuw product van de YUNO lijn of gelijkwaardig. Deze waarborg geeft nooit aanleiding tot een teruggave van gelden.

c) Vallen niet onder garantie: gebreken ontstaan door verkeerd of onzorgvuldig gebruik, evenals reguliere slijtage en gebreken. Onder reguliere slijtage wordt onder meer verstaan een plaatselijk hoogteverlies na 1 jaar van niet meer dan 1 cm voor matrassen en toppers, of een plaatselijk hoogteverlies na 5 jaar van niet meer dan 2 cm. Onder reguliere gebreken wordt ondermeer verstaan een afwijking in lengte, breedte of hoogte van een product van niet meer dan 1 cm. (NEN-EN 1334 norm)
Vallen eveneens niet onder garantie: Normaal verlies van stevigheid en verandering van eigenschappen en/of verkleuring, die geen invloed hebben op de algemene eigenschappen van het product.

d) Afschrijftabel 100 maanden

  • 60 maanden op bedlinnen op maat.

a) Tot en met 24 maanden na de factuurdatum zijn de kosten van vervanging 100% voor rekening van YUNO.

b) Vanaf 2 jaar t/m 5 jaar na factuurdatum geldt een afschrijvingsregime van 1/50 deel van het oorspronkelijke factuurbedrag per maand te rekenen vanaf de factuurdatum.  De klant die een gebrek vaststelt dient dit gebrek binnen de 8 (acht) dagen na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan OLLIN BVBA te melden per aangetekend schrijven. De garantie is slechts inroepbaar indien de afleverbon of factuur kan worden voorgelegd en geldt slechts voor zover de goederen in het kader van hun normaal gebruik als een goed huisvader en volgens de instructies van OLLIN bvba werden gebruikt. OLLIN bvba behoudt zich het recht voor om de goederen te inspecteren m.b.t. de verleende waarborg. De waarborg impliceert een commerciële tegemoetkoming gelijk aan de restwaarde van het aangekochte product zoals bepaald in de afschrijvingstabel. Deze waarborg geldt enkel bij de aankoop van een nieuw product van de YUNO lijn of gelijkwaardig. Deze waarborg geeft nooit aanleiding tot een teruggave van gelden.

c) Vallen niet onder garantie: gebreken ontstaan door verkeerd of onzorgvuldig gebruik, evenals reguliere slijtage en gebreken. Vallen eveneens niet onder garantie: Normaal verlies van stevigheid en verandering van eigenschappen en/of verkleuring, die geen invloed hebben op de algemene eigenschappen van het product.

d) Afschrijftabel 60 maanden

7. Betalingsvoorwaarden

a) Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant of digitaal (mobile banking/home banking) betaalbaar bij ontvangst of via storting voorafgaand aan levering (het saldo dient minstens 48 uur voor het voorziene moment van levering op rekening van OLLIN bvba te staan)

b) Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de OLLIN bvba het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

c) Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 30 werkdagen.

d) Bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire interest verschuldigd van 1% maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro verschuldigd, te vermeerderen met een vergoeding van de eventuele gerechtskosten en een schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Indien de koper in gebreke is tijdig te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan de verkoper tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. De niet-betaling van één factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

e) Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Klachten wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de levering dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken, binnen de zeven (7) dagen na levering. Klachten wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze Algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

8. Exclusieve bevoegdheid - toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Antwerpen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en OLLIN bvba wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Ref 2003I